Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 08/12/2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến 15/06/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của UBND quận Cẩm Lệ 26/01/2022

Báo cáo năm 2021 17/12/2021

Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021 04/08/2021

Báo cáo năm 2020 11/12/2020

Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020 24/06/2020

Báo cáo năm 2019 10/12/2019

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 25/06/2019

Giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách 2019 28/02/2019

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang