Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện... 01/06/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 01/06/2020

V/v thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 01/06/2020

Tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ 28/05/2020

Danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 21/05/2020

Tài liệu, kiến thức về nội dung thi và tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo 21/05/2020

Thư mời Tham gia Chƣơng trình khuyến mại kích cầu mua sắm năm 2020 21/05/2020

Thời gian tổ chức thi thăng hạng giáo viên năm 2020 20/05/2020

Thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức 15/05/2020

Danh mục tài liệu ôn tập thi công chức năm 2020 05/05/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>