Kết quả giải quyết đơn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 25/12/2020

Công tác thanh tra; giải quyết đơn; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 16/06/2020

Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Xuyên 04/06/2018

Về việc giải thích, hướng dẫn các nội dung liên quan đến đơn tố cáo của ông Thái Văn Tuấn 10/05/2018

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 03 năm 2018 23/04/2018

Hướng dẫn xử lý đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18/04/2018

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Trực 17/01/2018

Kết quả tiếp công dân năm 2016 23/02/2017

Kết quả tiếp công dân 9 tháng 2015 19/11/2015

Kết quả tiếp công dân 6 tháng 2015 19/11/2015

Quản lý video Quản lý video

// ]]>