Hơn 90% Chi hội phụ nữ xây dựng mô hình làm theo gương Bác 31/07/2018

Chiều ngày 19-7, Hội LHPN quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức thi viết “Tìm hiểu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần... 30/03/2018

Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 26/12/2017

Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn... 14/12/2017

Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI về đổi mới phương thức, nâng... 01/03/2017

Kế hoạch học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 03/02/2017

Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) 03/02/2017

Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Đẩy mạnh học tập... 02/01/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ... 02/01/2017

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 29/10/2016

Đảng ủy phường Hòa Phát vừa tổ chức hội thi kế chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về...

Quản lý video Quản lý video