Thủ tục Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp huyện 03/05/2019

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN (4) 03/05/2019

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống kho bạc nhà nước (2). 03/05/2019

Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ... 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát chi phí QLDA đầu tư qua KBNN 23/05/2017

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn SN có tính chất đầu tư 23/05/2017

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 23/05/2017

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 23/05/2017

Quản lý video Quản lý video