Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc nhà nước 22/09/2021

01. Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN 29/05/2020

02. Thủ tục nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 29/05/2020

03. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

04. Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

05.Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương... 29/05/2020

06. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 29/05/2020

07.Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

08.Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN 29/05/2020

09.Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào Ngân sách Nhà nước 29/05/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang