01. Thủ tục kiểm soát chi phí QLDA đầu tư qua KBNN 23/05/2017

02. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn SN có tính chất đầu tư 23/05/2017

03. Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 23/05/2017

04. Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 23/05/2017

05. Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN 23/05/2017

06. Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản 23/05/2017

07. Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 23/05/2017

08. Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản 23/05/2017

09. Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt 23/05/2017

10. Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên ( cả ngoại tệ và nội tệ) 23/05/2017

Quản lý video Quản lý video