Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư... 13/10/2017

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt... 13/10/2017

Quyết định số 6273/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của trung tâm văn... 13/10/2017

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 69/2008/NĐ-CP 13/10/2017

Thông tư số 135/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghị định Nghị định số 69/2008/NĐ-CP chủa Chính phủ về chính sách khuyến... 13/10/2017

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/ 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trọng lĩnh vực giáo dục, dạy... 13/10/2017

Quyết định 1887/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về Quy chế hoạt động Tổ Thu hút đầu tư quận 07/09/2017

Quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc kiện toàn Tổ thu hút đầu tư quận Cẩm Lệ 07/09/2017

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang