Lịch tuần 45/2019 của Thường trực HĐND quận 05/11/2019

Lịch tuần 44/2019 của Thường trực HĐND quận 29/10/2019

Lịch tuần 43/2019 của Thường trực HĐND quận 23/10/2019

Lịch tuần 41/2019 của Thường trực HĐND quận 08/10/2019

Lịch tuần 40/2019 của Thường trực HĐND quận 01/10/2019

Lịch tuần 39/2019 của Thường trực HĐND quận 24/09/2019

Lịch tuần 38/2019 của Thường trực HĐND quận 17/09/2019

Lịch tuần 37/2019 của Thường trực HĐND quận 10/09/2019

Lịch tuần 35/2019 của Thường trực HĐND quận 27/08/2019

Lịch tuần 34/2019 của Thường trực HĐND quận 20/08/2019

Quản lý video Quản lý video