Lịch tuần 30/2020 của Thường trực HĐND quận 22/07/2020

Lịch tuần 29/2020 của Thường trực HĐND quận 14/07/2020

Lịch tuần 26/2020 của Thường trực HĐND quận 23/06/2020

Lịch tuần 25/2020 của Thường trực HĐND quận 16/06/2020

Lịch tuần 24/2020 của Thường trực HĐND quận 09/06/2020

Lịch tuần 23/2020 của Thường trực HĐND quận 01/06/2020

Lịch tuần 22/2020 của Thường trực HĐND quận 26/05/2020

Lịch tuần 21/2020 của Thường trực HĐND quận 19/05/2020

Lịch tuần 20/2020 của Thường trực HĐND quận 12/05/2020

Lịch tuần 19/2020 của Thường trực HĐND quận 06/05/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>