Tọa đàm “Mặt trận-đoàn thể quận Cẩm Lệ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/07/2017 Lượt xem: 75

Sáng ngày 9/8, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức tọa đàm “Mặt trận-đoàn thể quận Cẩm Lệ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh-Thành ủy viên-Bí thư Quận ủy và đồng chí Trần Anh Đức-PBT Thường trực Quận ủy đồng chủ trì tọa đàm.


Quang cảnh tọa đàm

Qua 03 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị trên địa bàn quận đã đạt được các kết quả bước đầu quan trọng, việc thực hiện đã từng bước đi vào nề nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khoá XI), các Quyết định của Thành ủy như Quyết định 11660 và Quyết định 11659 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiến hành nghiêm túc, kịp thời và khá đồng bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình đã tích cực triển khai các hình thức giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn quận. Kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

 

Tham gia buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi những giải pháp, phương thức, cách làm hiệu quả và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo và thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn quận, qua đó, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các tham luận, ý kiến tham gia tại Tọa đàm cũng đã chỉ ra một số kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Quyết định 218 trên địa bàn quận thời gian qua, đó là: Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Hằng năm, MTTQ và các Đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở cơ sở; Các cấp ủy tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân dân theo Quyết định 11659-QĐ/TU của Thành ủy. Các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm giải quyết những kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể sau giám sát, phản biện thuộc thẩm quyền quyết định.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tọa đàm cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể ở một số địa phường còn lúng túng, chưa chủ động và mang tính hình thức, Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy hết vai trò giám sát của mình trong việc giám sát các công trình công cộng trên địa bàn phường; công tác phản biện xã hội chưa mang lại kết quả rõ nét, chủ yếu thực hiện ở việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản; góp ý sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền, góp ý vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền chưa nhiều; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh phí... phục vụ hoạt động giám sát, phản biện còn khó khăn, hạn chế.

 

Tại buổi tọa đàm, quận Cẩm Lệ xác định, trong thời gian đến cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định 11660-QĐ/TU của Thành ủy; Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân dân theo Quyết định 11659-QĐ/TU của Thành ủy; Chỉ đạo giải quyết kịp thời, thoả đáng những nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện thuộc thẩm quyền quyết định; Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, kinh phí cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>