Hướng dẫn sử dụng phầm mềm một cửa
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2017 Lượt xem: 61

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho:

- Cán bộ TN&TKQ

- Cán bộ chuyên môn

- Lãnh đạo phòng

- Lãnh đạo đơn vị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video