Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 26/03/2018 Lượt xem: 90


                                                                                                         

 

1. Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều Lệ Đảng.

 

2. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp Hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều Lệ Đảng.

 

3. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

 

4. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt sinh bộ.

 

5. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

 

6. Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

7. Quy định số 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng.

 

8. Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị 

 

9. Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

 

10. Hướng dẫn ghi biên bản họp chi bộ.

 

11. Mẫu Nghị quyết chi bộ.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>