Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 13



Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang