Kế hoạch tổ chức thi viết “Tìm hiểu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 30/03/2018 Lượt xem: 30Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang