Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 03/05/2019 Lượt xem: 13

- Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

- Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (tạm ứng) cho Kho bạc Nhà nước tỉnh nơi mở tài khoản thanh toán (tạm ứng) cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc kiểm soát thanh toán vốn cho dự án.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm:

Hồ sơ gửi lần đầu:

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (bản chính hoặc sao y);

- Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao y);

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu

- Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc sao y)

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính hoặc sao y)

- Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao

Hồ sơ tạm ứng vốn:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

- Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng.

Hồ sơ thanh toán:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (bản chính hoặc sao y)

 - Trường hợp thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng: chủ đầu tư gửi bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng.

- Trường hợp thanh toán các khoản mua hàng hóa, nguyên vật liệu do chủ đầu tư mua trực tiếp của người dân mà không có hóa đơn bán hàng, thì chủ đầu tư căn cứ vào giấy biên nhận mua bán có xác nhận của trưởng thôn nơi bán để lập bảng kê thanh toán. Bảng kê thanh toán gửi KBNN phải có dấu xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi mua hàng.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có)

* Riêng các khoản chi đặc thù:

1. Chi đền bù giải phóng mặt bằng:

+ Hồ sơ tạm ứng: dự toán chi tiết

+ Hồ sơ thanh toán: biên bản xác nhận khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng đã thực hiện; bản danh sách ký nhận tiền của các hộ.

2. Thanh toán chi phí Ban QLDA hoặc kinh phí hoạt động ban chỉ đạo chương trình 135 tại tỉnh, huyện:

Chủ đầu tư được mở tài khoản tiền gửi chi phí quản lý dự án để nhận và sử dụng kinh phí quản lý (trường hợp quản lý nhiều dự án, công trình), hoặc thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán vốn của dự án, công trình.

+ Hồ sơ tạm ứng: dự toán chi phí Ban QLDA (nếu lập thành dự toán riêng)

+ Hồ sơ thanh toán: bảng kê chứng từ (hoặc bảng kê thanh toán trong trường hợp chi mua sắm nhỏ lẻ, không có điều kiện lập chứng từ); uỷ nhiệm chi từ tài khoản tiền gửi, hoặc giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, séc lĩnh tiền mặt (nếu chi từ tài khoản tiền gửi)

3. Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng:

+ Hồ sơ tạm ứng (nếu có): Dự toán chi tiết cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng tại xã

+ Hồ sơ thanh toán gồm hợp đồng giữa UBND xã  với các tổ, đội thi công, nhóm hộ, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, có xác nhận của trưởng thôn, hoặc đại diện Ban giám sát xã.

4. Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo:

+ Hồ sơ tạm ứng: dự toán kinh phí hỗ trợ học sinh được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị mình, giấy rút dự toán, danh sách học sinh thuộc diện được hỗ trợ có xác nhận của UBND xã

+ Hồ sơ thanh toán tạm ứng: trường (hoặc xã) lập và gửi Kho bạc Nhà nước danh sách học sinh được nhận tiền, có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường và đại diện hội phụ huynh học sinh; trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật (dụng cụ học tập, hỗ trợ suất ăn cho học sinh) thì có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường và đại diện hội phụ huynh học sinh về tổng giá trị hiện vật đã hỗ trợ.

5. Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường

+ Hồ sơ tạm ứng: dự toán chi tiết; hợp đồng với đơn vị nhận thầu thi công hoặc người cung ứng hàng hóa

+ Hồ sơ thanh toán: giấy biên nhận mua hàng với các hộ, cá nhân, có xác nhận của trưởng thôn, bản nơi bán, lập bảng kê thanh toán; Bản danh sách các hộ nhận hỗ trợ ký nhận vật tư, có xác nhận của trưởng thôn (hoặc đại diện Ban giám sát xã) và xác nhận của UBND xã nơi có công trình hoặc hợp đồng và bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, có ký nhận của các hộ dân và xác nhận của trưởng thôn, Ban giám sát xã và UBND xã.

b) Số lượng hồ sơ:        1                   (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: Mẫu số B01/KB kèm theo công văn số 17361/BTC-KBNN ngày 21/12/2007

          + Giấy rút vốn đầu tư theo mẫu C3-01/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính

          + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo mẫu số C3-02/NS; giấy nộp trả vốn đầu tư theo mẫu C3-03/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

          + Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

          + Nghị quyết số 10/2005/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 8/2005

          + Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg  ngày 10/01/2006  về Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

          + Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc chương trình 135 giai đoạn II.

          + Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC  ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

          + Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

          + Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

+ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 16/9/2008 của Liên Bộ hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

+ Công văn số 319/KBNN-KHTH ngày 4/3/2009 về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn chương trình 135 giai đoạn II.

+ Công văn số 17361/BTC-KBNN ngày 21/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung chứng từ thanh toán vốn đầu tư.

                        

 

 

 

Text Box: Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C3-03/NS

Niên độ: .................................

Số: ..........................................

                                                                                     GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ                                                 

 

                                                                   Lập ngày....... tháng....... năm.........

Chuyển khoản o Tiền mặt o

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Tên dự án:         Mã dự án:..................................................... Mã ĐBHC: .......................

Chủ đầu tư:    Mã ĐVQHNS:..............................................................

Tài khoản:         Tại KBNN:..............................

Mã cấp NS:   Tên CTMT,DA: .........................

................................................................................................................ Mã CTMT,DA:........................................

Hoặc người nộp :     

CMND số:          Cấp ngày: .............................. Nơi cấp: ....................................

Theo yêu cầu của:   

Tại văn bản số:         

1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm......................................... theo chi tiết dưới đây:

 

Nội dung

nguồn NS

Mã chương

ngành KT

Mã NDKT

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

2- KBNN hạch toán nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã chương……..Mã ngành KT ....... Mã NDKT

Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                        Đơn vị nộp trả

                                                                                                                                            Ngày …. tháng …. năm ...….

                                                                                                                                   Kế toán trưởng                 Thủ trưởng

 

 

 

 

 

Người nộp tiền

Ngày.......................

(Ký, ghi họ tên)

 

 

KBNN A ghi sổ ngày..............

  Thủ quỹ     Kế toán     Kế toán trưởng        Giám đốc

KBNN B ghi sổ ngày……………….

      Kế toán       Kế toán trưởng      Giám đốc

                                                               

 

 

Chủ đầu tư.....................

Số:...............................

 

Mẫu: B01/KB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước..............................................

 

- Tên dự án, công trình:............................................................................................

- Chủ đầu tư/ Ban QLDA:................................................Mã số ĐVSDNS:........................

- Số TK chủ đầu tư: - Vốn trong nước:.......................tại:................................

                                - Vốn ngoài nước:...........................tại:.......................................

- Căn cứ hợp đồng số:.............................ngày.............tháng............năm..................

- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số......ngày..........tháng....năm.......

- Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:....................đồng

- Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán :....................................đồng

- Số tiền đề nghị

Tạm ứng

Thanh toán

theo bảng dưới đây (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

  Thuộc nguồn vốn:..(XDCB tập trung; chương trình mục tiêu,....)........................................

  Kế hoạch vốn : Năm .....

Đơn vị: đồng

 

 

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vôn TN

Vốn NN

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán:  Bằng số:........................................................

     Bằng chữ:…......................................................................................................................

…………………………………………………………………..

Trong đó: + Thu hồi tạm ứng (bằng số):.............................................................

                                  Vốn trong nước:................................................................

                                  Vốn ngoài nước:................................................................

                + Chuyển tiền bảo hành (bằng số):.....................................................

                +……………………………………………………………………

                + Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):...............................................

                                  Vốn trong nước:...................................................................

                                  Vốn ngoài nước:..................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng:..........................................................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ...........................................Tại:............................................

 

 

                Kế toán trưởng

               (Ký, ghi rõ họ tên)

........,ngày ..........tháng..........năm...........

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

    Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:..........................................................

    Kho bạc Nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

  theo nội dung sau:

                                        (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/ USD/..........

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.....

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

+ Số thu hồi tạm ứng

 

 

 

                 Các năm trước

 

 

 

                 Năm nay

 

 

 

+..................................

 

 

 

+.................................

 

 

 

+ Số trả đơn vị thụ hưởng

 

 

 

Bằng chữ:

 

 

 

 

 

 

 

Số từ chối:

 

 

 

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:..................................................................................................

...............................................................................................................

 

ngày......tháng.....năm.........

Cán bộ thanh toán

            Trưởng phòng

Giám đốc KBNN

 

     

 

 

       
   

Mẫu số C3-02/NS

Niên độ: .................................

Số: ..........................................

  Text Box: Không ghi vào
khu vực này
 
 

 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ

                                                                   Lập ngày....... tháng....... năm.........

Tên dự án:         Mã dự án:.............................................................................. Mã ĐBHC: .............................  

Chủ đầu tư:    Mã ĐVQHNS: ............................................................................................................................

Tài khoản:         Tại KBNN: .............................................................................

Mã cấp NS : Tên CTMT, DA : ........................................................................

............................................................................................................................................................................... Mã CTMT, DA: ...............................................................................................................................................................................

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số                    ngày……/……/...................................................................................................

Và số dư tạm ứng kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.................................................... đến ngày                            

Đề nghị Kho bạc Nhà nước............................................................ thanh toán số tạm ứng theo chi tiết sau:

 

Nội dung

nguồn NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã NDKT

Số dư tạm ứng

Số đề nghị thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

                             Kế toán trưởng                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán số tiền: .......................................................................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

                    Bộ phận kiểm soát của Kho bạc                                                                                                                                 

                  Ngày....... tháng...............năm............                                                                  Ngày....... tháng.........năm............

          Kiểm soát                           Phụ trách                     Kế toán                Kế toán trưởng                Giám đốc KBNN

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video