Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 03/05/2019 Lượt xem: 6

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

- Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình 5 triệu héc ta rừng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán (hoặc tạm ứng) thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (hoặc tạm ứng) cho Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm:

Hồ sơ gửi lần đầu:

- Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền; các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) hoặc kế hoạch trồng cây phân tán được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (bản chính hoặc bản sao y).

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật (bản chính hoặc bản sao y);

- Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao hoặc kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc bản sao y).

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc với các hộ dân/nhóm hộ (bản chính hoặc bản sao y)

- Danh sách các hộ tham gia trồng rừng đã được Uỷ ban nhân dân huyện duyệt.

Hồ sơ tạm ứng vốn:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy rút vốn đầu tư;

- Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng.

Hồ sơ thanh toán:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng.

- Bảng kê tổng hợp kết quả giá trị khối lượng được nghiệm thu theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn (riêng đối với chi phí khoán bảo vệ rừng)

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

- Giấy rút vốn đầu tư

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có)

* Đối với trợ cấp gạo cho đồng bào thiểu số:

Hồ sơ tạm ứng vốn:

- Dự án cơ sở được cấp có thẩm quyền duyệt (bản chính hoặc sao y)

- Kế hoạch vốn hoặc dự toán kinh phí trợ cấp gạo được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc sao y)

- Danh sách các hộ gia đình đăng ký trợ cấp gạo được duyệt; danh sách hộ và số lượng gạo trợ cấp cho các hộ do chủ đầu tư lập (bản chính hoặc sao y).

- Quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo hoặc văn bản giao nhiệm vụ mua, vận chuyển gạo (bản chính hoặc sao y)

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

- Giấy rút vốn đầu tư

Hồ sơ thanh toán vốn:

- Danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác nhận, chữ ký của các hộ gia đình; chữ ký, dấu của chủ đầu tư; chữ ký, dấu xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã; 

- Bảng kê chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển gạo.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

- Giấy rút vốn đầu tư

b) Số lượng hồ sơ:        1                   (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Giấy rút vốn đầu tư theo mẫu C3-01/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính

          + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo mẫu Mẫu số C3-02/NS; giấy nộp trả vốn đầu tư theo mẫu C3-03/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính

          + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mẫu số B01/KB kèm theo công văn số 17361/BTC - KBNN ngày 21/12/2007 của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

+ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004

+ Nghị quyết của Quốc Hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 2 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

+ Nghị quyết số 73/2006/QH11 Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010.

+ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 1998 của Chính phủ

+ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/72004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

+ Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

+ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

+ Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH - BTC ngày 2/5/2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010.

+ Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.

+ Công văn số 424 /Kho bạc Nhà nước-KHTH ngày 19/3/2009 hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Quyết định số 297/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 18/5/2007 và Quyết định số 1539/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 11/12/2007 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

+ Công văn số 17361/BTC-Kho bạc Nhà nước ngày 21/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung chứng từ thanh toán vốn đầu tư.

 

 

Text Box: Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C3-03/NS

Niên độ: .................................

Số: ..........................................

                                                                     GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ                                                 

 

                                                                   Lập ngày....... tháng....... năm.........

Chuyển khoản o Tiền mặt o

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Tên dự án:................................................................................ Mã dự án:......................... Mã ĐBHC: .............

Chủ đầu tư:........................................................................................... Mã ĐVQHNS:........................................

Tài khoản:........................................................... Tại KBNN:.................................................................................

Mã cấp NS:......................................................... Tên CTMT,DA: .......................................................................

................................................................................................................ Mã CTMT,DA:........................................

Hoặc người nộp :...................................................................................................................................................

CMND số:........................................................... Cấp ngày: ................................. Nơi cấp: ..............................

Theo yêu cầu của:.................................................................................................................................................

Tại văn bản số:.......................................................................................................................................................

1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm......................................... theo chi tiết dưới đây:

 

Nội dung

nguồn NS

Mã chương

ngành KT

Mã NDKT

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

2- KBNN hạch toán nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã chương……..Mã ngành KT ....... Mã NDKT

Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                        Đơn vị nộp trả

                                                                                                                                            Ngày …. tháng …. năm ...….

                                                                                                                                   Kế toán trưởng                 Thủ trưởng

 

 

 

 

 

Người nộp tiền

Ngày.......................

(Ký, ghi họ tên)

 

 

KBNN A ghi sổ ngày..............

  Thủ quỹ     Kế toán     Kế toán trưởng        Giám đốc

KBNN B ghi sổ ngày……………….

      Kế toán       Kế toán trưởng      Giám đốc

 

 

 

Chủ đầu tư.....................

Số:...............................

 

Mẫu: B01/KB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước..............................................

 

- Tên dự án, công trình:............................................................................................................

- Chủ đầu tư/ Ban QLDA:..................................................................Mã số ĐVSDNS:..........

- Số TK chủ đầu tư: - Vốn trong nước:.................tại:..............................................................

                                - Vốn ngoài nước:.................tại:..............................................................

- Căn cứ hợp đồng số:............ngày.............tháng............năm...............................................

- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số....ngày.....tháng..........năm............

- Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:........................đồng

- Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán :....................................đồng

- Số tiền đề nghị

Tạm ứng

Thanh toán

theo bảng dưới đây (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

  Thuộc nguồn vốn:..(XDCB tập trung; chương trình mục tiêu,.......)........................................

  Kế hoạch vốn : Năm .....

Đơn vị: đồng

 

 

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vôn TN

Vốn NN

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán:  Bằng số:

    Bằng chữ:…................................................................................................................................

Trong đó: + Thu hồi tạm ứng (bằng số):...................................................................................

                                  Vốn trong nước:......................................................................................

                                  Vốn ngoài nước:......................................................................................

                + Chuyển tiền bảo hành (bằng số):..........................................................................

                + Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):........................................................................

                                  Vốn trong nước:......................................................................................

                                  Vốn ngoài nước:.....................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng:..............................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:..............................Tại:..............................................

 

 

                Kế toán trưởng

               (Ký, ghi rõ họ tên)

........,ngày ..........tháng..........năm...........

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

    Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:..........................................................

    Kho bạc Nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

  theo nội dung sau:

                                        (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/ USD/..........

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.....

 

 

 

+ Mục ….., tiểu mục.......

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

+ Số thu hồi tạm ứng

 

 

 

                 Các năm trước

 

 

 

                 Năm nay

 

 

 

+..................................

 

 

 

+ Số trả đơn vị thụ hưởng

 

 

 

Bằng chữ:

 

 

 

 

 

 

 

Số từ chối:

 

 

 

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:.........................................................................................................................................

 

 

 

ngày......tháng.....năm.........

Cán bộ thanh toán

            Trưởng phòng

Giám đốc KBNN

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Mẫu số C3-02/NS

Niên độ: .................................

Số: ..........................................

Text Box: Không ghi vào
khu vực này
                                                       GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ                   

 

                                                                   Lập ngày....... tháng....... năm.........

 

Tên dự án: ........................................................................................................ Mã dự án:............................... Mã ĐBHC: .............................................................................................................................  

Chủ đầu tư: ................................................................................................................................ Mã ĐVQHNS: ..........................................................

Tài khoản: ......................................................................................................... Tại KBNN: .............................................................................................................................

Mã cấp NS : ...................................................................................................... Tên CTMT, DA : .............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... Mã CTMT, DA: ...............................................................................................................................................................................

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số.................................................................................................................................................. ngày……/……/.........................................................

Và số dư tạm ứng kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.................................................... đến ngày.............................................................................................................................................

Đề nghị Kho bạc Nhà nước............................................................ thanh toán số tạm ứng theo chi tiết sau:

 

Nội dung

nguồn NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã NDKT

Số dư tạm ứng

Số đề nghị thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

                             Kế toán trưởng                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán số tiền: .......................................................................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

                    Bộ phận kiểm soát của Kho bạc                                                                                                                                 

                  Ngày....... tháng...............năm............                                                                  Ngày....... tháng.........năm............

                Kiểm soát                                 Phụ trách                                 Kế toán             Kế toán trưởng          Giám đốc KBNN

 
 
 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video