Tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 30/06/2019 Lượt xem: 62


1. Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm  và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

2. Báo cáo Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

- Phụ lục Báo cáo Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

3.Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương  năm 2018 quận Cẩm Lệ

4. Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 6 tháng đầu năm 2019

- Phụ lục Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

5. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và điều chỉnh bổ sung danh mục, kế hoạch vốn XDCB 6 tháng cuối năm 2019

- Phụ lục Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và điều chỉnh bổ sung danh mục, kế hoạch vốn XDCB 6 tháng cuối năm 2019#1

- Phụ lục Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và điều chỉnh bổ sung danh mục, kế hoạch vốn XDCB 6 tháng cuối năm 2019#2

6. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND quận

7. Báo cáo kết quả thực hiện giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND quận 

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

10. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

11. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

12. Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện kiểm soát nhân dân quận Cẩm Lệ

13. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

14. Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020 và điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang