Kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 10/07/2019 Lượt xem: 65


1. Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

2. Nghị Quyết bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách quận giai đoạn 2018-2020

3.  Nghị Quyết về điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019, nguồn: ngân sách quận

4.  Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

5.  Nghị Quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang