Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của BTV Thành ủy thực hiện Ngị Quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/09/2020 Lượt xem: 76Quản lý video Quản lý video

// ]]>