Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, chủ động trong chi ngân sách 2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 31/12/2020 Lượt xem: 104

Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa tại hội nghị triển khai công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021 được tổ chức vào sáng 31/12.


Báo cáo tại cuộc họp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cẩm Lệ cho biết, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 506 tỷ đồng, bằng 59,2% kế hoạch. Năm 2021, quận Cẩm Lệ được thành phố giao thu 452,5 tỷ đồng, bằng 89,32% so với số thực thu của năm 2020. Số thu giảm đồng nghĩa với mức chi giảm theo, vì vậy, Chủ tịch Hồ Văn Khoa đề nghị các ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động, khẩn trương  lập dự toán chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý. 

Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để thực hiện hiệu quả công tác thu đầu năm 2021, Chủ tịch Hồ Văn Khoa giao Chi cục Thuế quận và UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, đặc biệt là chủ trương thực hiện hóa đơn điện tử để doanh nghiệp, hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt thông tin; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nợ đọng và thuế môn bài đầu năm. Chủ tịch Hồ Văn Khoa đề nghị Kho bạc nhà nước quận Cẩm Lệ kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách theo qui định của nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường quản lý ngân sách, đôn đốc các đơn vị, địa phương lập dự toán chi kịp thời, đúng quy định./.

Đức Ngô - Lê Đô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>