Phát huy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW từ cấp cơ sở, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 13/09/2022 Lượt xem: 199

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn quận Cẩm Lệ hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.


Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng CSXH thụ hưởng tín dụng ưu đãi từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW,  Kết luận số 06-KL/TW 2021 đã nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn quận Cẩm Lệ trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng CSXH cũng như hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng CSXH đã được thể hiện cụ thể như: Hỗ trợ trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bố trí Chủ tịch UBND cấp phường tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp quận; trích nguồn kinh phí tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động TDCS ,..

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong

hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW tại cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch phường. Đến nay 100% phường có điểm giao dịch, điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ tạo thuận lợi cho việc thu nợ, thu lãi, huy động tiền tiết kiệm, giải ngân nguồn vốn vay và tổ chức kiểm tra, giám sát; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại cho người dân.

Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố thường xuyên phối hợp cùng NHCSXH quận, các Hội đoàn thể phường, Tổ TK&VV quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; theo dõi giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc hộ vay trả nợ, trã lãi ngân hàng đầy đủ; tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Hội đoàn thể, Tổ TK&VV tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn vào các buổi sinh hoạt của tổ hoặc lồng ghép triển khai nghiệp vụ công tác đoàn thể; đồng thời, tuyên truyền cho tổ viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn; Hội đoàn thể phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của tổ viên; đôn đốc Tổ TK&VV thực hiện nghiêm quy trình cho vay, tổ chức họp tổ để bình xét, lựa chọn công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn để lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân phường xác nhận. Bí thư Chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách (đặc biệt là triển khai văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội...) để cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách.

Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ sự tích cực quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Trong 8 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW NHCSXH quận đã phối hợp tổ chức giải ngân nguồn vốn tín dụng CSXH trên 790 tỷ đồng với 18.088 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn trên địa bàn quận. Trong đó, giải quyết cho 13.121  lao động có việc làm, hỗ trợ vốn vay cho 2.251 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường, 151 căn nhà được cải tạo, xây mới đối tượng nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND phường Hòa Phát tham dự họp giao ban tại Điểm giao dịch phường

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn quận cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

NHCSXH Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang