Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân từ ngày 01/10/2014 đến 20/12/2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/03/2015 Lượt xem: 94


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Ban Tiếp công dân đã tham mưu UBND quận Cẩm Lệ chỉ đạo triển khai một số công việc, cụ thể như sau:

- Ra mắt Ban Tiếp Công dân quận Cẩm Lệ vào ngày 01/10/2014.

- Ban hành các văn bản: Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 về việc thành lập Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ; Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND quận Cẩm Lệ; Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân và trách nhiệm phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân UBND quận Cẩm Lệ; Công văn số 940/UBND-VP ngày 07/10/2014 về việc tăng cường công tác tiếp công dân; Công văn số 1174/UBND-VP ngày 21/11/2014 về việc triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức Hội nghị Phổ biến Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về Quy trình tiếp công dân và Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đến Thủ trưởng các ngành, đơn vị, UBND các phường, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân thuộc UBND Quận và UBND các phường.

- Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên của lãnh đạo UBND Quận, thông báo danh sách và số điện thoại liên hệ công tác của các thành viên Ban Tiếp công dân. Đồng thời, niêm yết công khai tại Ban Tiếp công dân và trên Trang thông tin điện tử quận Cẩm Lệ để tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận được biết.

1. Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 08/12/2014, Ban Tiếp công dân quận Cẩm Lệ đã tiếp 66 lượt công dân người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và tiếp nhận, xử lý 63 đơn thư. Trong đó:

- Đơn khiếu nại: 03 đơn.

- Đơn kiến nghị, phản ánh, cứu xét, hỗ trợ: 60 đơn.

2. Nội dung chủ yếu

- Nội dung của đơn khiếu nại của công dân tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung của đơn kiến nghị, phản ánh, cứu xét, hỗ trợ của công dân tập trung chủ yếu đến công tác đền bù, giải tỏa, bố trí đất tái định cư; hỗ trợ thêm kinh phí đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa; trợ cấp khó khăn cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo; cứu xét xin giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính.

3. Chuyển hồ sơ của công dân đến các cơ quan trực tiếp xử lý: Trong 62 hồ sơ, trong đó chuyển đến:

- Các ngành thuộc UBND Quận: 16 hồ sơ.

- UBND các phường: 05 hồ sơ.

- Các Ban giải phóng mặt bằng Thành phố: 42 hồ sơ.

4. Kết quả công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân

a) Đơn khiếu nại:

- 01 đơn đã ban hành Quyết định giải quyết.

- 02 đơn cơ quan Thanh tra Quận đang thẩm tra, xác minh.

b) Đơn kiến nghị, phản ánh, cứu xét, hỗ trợ:

- Đã có kết quả xử lý đơn cho công dân: 02 trường hợp (hỗ trợ cho đối tượng thuộc diện mắc bênh hiểm nghèo).

- Đã có kết quả xử lý bước đầu cho công dân: 43 đơn.

- Đơn đang được giải quyết: 15 đơn.

5. Về tiếp công dân thường xuyên và định kỳ

- Ban Tiếp công dân Quận đã tham mưu Chủ tịch UBND Quận tổ chức tiếp công dân 01 trường hợp phức tạp, kéo dài nhiều năm.

- Phối hợp với Bộ phận giải tỏa đền bù Văn phòng UBND Quận tham mưu Chủ tịch UBND Quận tiếp 5 đợt với 15 lượt công dân.

- Tiếp định kỳ theo quy định vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng: không có trường hợp nào.

6. Dự báo tình hình các vụ việc đông người, phức tạp có thể khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan Trung ương tại Hà Nội và Trụ sở Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng có thể phát sinh và khu vực có thể phát sinh nhiều đơn kiến nghị, phản ánh trong năm 2015

- Trường hợp 66 hộ dân tại Cồn dầu thuộc dự án Khu sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (hiện nay đang chờ ý kiến giải quyết dứt điểm của Trung ương).

- Ngoài ra, hiện nay tại các phường Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Tây (là những khu vực đang thực hiện các dự án giải tỏa đền bù: Dự án Đường nối từ Tôn Đản – Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 14B và dự án Khu dân cư Phước Lý); chỉnh trang đô thị nên những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và dân sinh như: quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị … nên dự báo sẽ có nhiều đơn kiến nghị, phản ánh phát sinh. nbsp;

7. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Trong quá trình tham mưu công tác tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ khi thành lập đến nay, Ban Tiếp công dân quận Cẩm Lệ chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung phức tạp, gây gắt, đông người, kéo dài nhiều năm. Hầu hết, nội dung liên quan đến giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư (chủ yếu là xem xét hỗ trợ, đề nghị bổ sung giá trị đền bù …). Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Tiếp công dân, đồng thời báo cáo đề xuất UBND Quận chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó hạn chế phát sinh "điểm nóng" về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận. Trong năm 2015, Ban Tiếp công dân sẽ tập trung tham mưu UBND Quận triển khai một số nhiệm vụ: nbsp;

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các phường trong công tác tiếp công dân.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc xử lý các đơn của công dân đã được chuyển đến các ngành của Quận, UBND các phường, trong đó tập trung vào các đơn đã chuyển đến các Ban giải phóng mặt bằng Thành phố để có kết quả trả lời kịp thời cho công dân.

- Hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường và các biểu mẫu theo quy định trên cơ sở 02 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

- Thành lập đoàn kiểm tra công tác tiếp công dân tại UBND các phường.

BBT

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>