Mặt trận, Hội, Đoàn thể chính trị xã hội quận
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/03/2011 Lượt xem: 43

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận là các tổ chức chính trị-xã hội nằm trong hệ thống chính trị trực thuộc Đảng bộ quận có chức năng nhiệm vụ:


 

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. 
 

* Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:
Hội LHPN là đoàn thể chính trị - xã hội, có chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

* Hội Nông dân quận:
Vận động giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích của nông dân.

* Hội Cựu Chiến binh quận:
Hội Cựu chiến binh quận có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thể lực thù địch chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

* Liên Đoàn Lao động quận:
Liên Đoàn lao động quận có chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNCV-LĐ tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế giáo dục, động viên CNVC-LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>