Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Hệ thống đường nội bộ vung rau La Hường
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 2.633.314.888
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/01/2018
Ngày kết thúc 31/12/2018
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách
Tình trạng Đã triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang