Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 119.000.000.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 18/02/2020
Ngày kết thúc 18/02/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video