Cẩm nang an toàn thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức 10/01/2019

Những điểm khác về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản tại TT 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 so với TT 55/2005/TTLT-BNV-VPCP 04/10/2017

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm một cửa 04/10/2017

Cẩm nang sử dụng máy chiếu 04/10/2017

Hướng dẫn sử dụng EXCEL cơ bản 04/10/2017

Hướng dẫn sử dụng Power Point cơ bản 04/10/2017

Hướng dẫn sử dụng WORD cơ bản 04/10/2017

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang