Thông tin, công bố công khai hồ sơ đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (nội dung khu vực Cảng b... 18/05/2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Cẩm Lệ 25/04/2023

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ, năm 2023 25/04/2023

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 07/02/2023

Thông tin đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Phân khu Ven sông àn và bờ ông 09/12/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 24/10/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Sân bay TL1.2000 03/10/2022

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 26/04/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Cẩm Lệ 16/03/2022

Danh mục các lô đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo) 16/03/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của UBND quận Cẩm Lệ 26/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ 14/05/2021

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 05/04/2021

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế đô thị bổ sung đồ án Quy hoạch phân khu - Khu vực trung tâm thành phố 16/06/2020

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cẩm Lệ 02/06/2020

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ 07/05/2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 27/07/2018

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang