Thủ tục Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp huyện 03/05/2019

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN (4) 03/05/2019

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống kho bạc nhà nước (2). 03/05/2019

Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ s... 03/05/2019

Thủ tục kiểm soát chi phí QLDA đầu tư qua KBNN 23/05/2017

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn SN có tính chất đầu tư 23/05/2017

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 23/05/2017

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 23/05/2017

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN 23/05/2017

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản 23/05/2017

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 23/05/2017

Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 23/05/2017

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau 23/05/2017

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, không phải xét 23/05/2017

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp 23/05/2017

Thủ tục chi trả các chi phí liê(kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu dư 23/05/2017

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước 23/05/2017

Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư 23/05/2017

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 8 0 0 5 7 5
Hôm nay: 2
Hôm qua: 1.290
Tuần này: 2.577
Tháng này: 71.796
Tổng cộng: 5.800.575