Tiếp tục đẩy mạnh “Năm thu hút đầu tư”

Theo lãnh đạo quận Cẩm Lệ, từ đây đến cuối năm 2019, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, tập trung phát triển kinh tế, chú...

Dự án xã hội hóa Dự án xã hội hóa

Quỹ đất thu hút đầu tư Quỹ đất thu hút đầu tư

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang