Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/12/2017 Lượt xem: 153


1. Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

2. Báo cáo hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND quận năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018

3. Báo cáo Kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND quận sau Kỳ họp thứ 4

4. Báo cáo của UBND quận về tình hình KT-XH, QPAN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018  

5. Báo cáo của UBND quận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4

6. Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

7. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

8. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư XDCB năm 2017 và kế hoạch cân đối vốn XDCB năm 2018

9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của VKSND quận

10. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục THADS quận

11. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Toà án nhân dân quận.


 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn