Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 29/06/2018 Lượt xem: 56


1. Báo cáo của HĐND quận Cẩm Lệ về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

2. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND quận Cẩm Lệ

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận Cẩm Lệ

4. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018

6. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018

7. Báo cáo Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2018

8. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

9. Báo cáo kết quả thực hiện giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm 2018

10. Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 quận Cẩm Lệ

11. Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

12. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2018

13. Báo cáo của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

14. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018


 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn