Kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/07/2019

Kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 24/12/2018

Kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 12/07/2018

Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 28/12/2017

Nghị Quyết ban hành chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận 24/07/2017

Nghị Quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2017 24/07/2017

Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2017 24/07/2017

Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương 2016 24/07/2017

Nghị Quyết về việc thông qua kết quả phân loại ơn vị hành chính quận đạt loại II 24/07/2017

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn