Về việc tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2018 16/01/2019

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp trong công tác An sinh xã hội quận giai đoạn 2012 - 2017 05/07/2017

Khen thưởng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2017 01/07/2017

Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy 06/2016 23/02/2017

Tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2016. 07/02/2017

Danh sách các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng năm 2015 19/11/2015

Quyết định 4133/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 v/v tặng giấy khen và cấp kinh phí tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc thực hi... 03/03/2015

Quyết định 4083/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm của CB,CC,VC quận Cẩm Lệ 03/03/2015

Quyết định 3158/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 về khen thưởng cá nhân có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính 03/03/2015

Quản lý video Quản lý video